Vad är Ungdomsenkäten Luppen?

 

Ungdomsenkäten Luppen är en tvåspråkig enkätundersökning som följer upp de ungas delaktighet, hälsa och livsvillkor i Österbotten. Enkäten började redan år 2005 och har genomförts ungefär vartannat år sedan dess (2007, 2010-2011 och 2013). På seminariet presenteras tioårsanalyser av Ungdomsenkätens resultat för första gången här i Österbotten.

Ungdomsenkäten utgör ett verktyg för att höra barn och unga i frågor som berör dem. Syftet med enkäten är att samla in kunskap om ungas livsvillkor och välmående i Österbotten och utgående från resultatet ge skolor och kommuner möjlighet att utvärdera och utveckla sin verksamhet.

Enkäten utförs bland elever på årskurs 7 och 9 i både finska och svenska högstadieskolor i svenska Österbotten. Vid den senaste undersökningen deltog ungefär 3 600 ungdomar från 25 olika skolor i 15 österbottniska kommuner. Totalt har över 8 000 ungdomar deltagit i Ungdomsenkäten sedan den började år 2005.

 

Ungdomsenkäten Luppen utförs av Svenska Österbottens Ungdomsförbund i samarbete med Ungdomsforskarna vid Åbo Akademi. Finansiering för Ungdomsenkäten erhålls av Undervisnings- och Kulturministeriet via Regionförvaltningsverket för Västra och Inre Finland.

Mer information om Ungdomsenkäten och tidigare projekt finns på SÖU:s hemsida.